DLA SZKÓŁ

Kompleksowa profilaktyka w szkole podstawowej – program profilaktyczno – szkoleniowy dla opolskich szkół podstawowych

- działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej kierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli

"Kompleksowa profilaktyka w szkole podstawowej" – to program Pracowni Rozwoju Osobistego, który swój ewaluowany pilotaż odbył trzy lata temu. Powstał z powodu dużego zainteresowania szkół podstawowych zajęciami profilaktycznymi dotyczącymi uzależnień, realizowanymi na poziomie uniwersalnym, z wykorzystaniem strategii wzmacniania umiejętności życiowych (uczniów) i umiejętności wychowawczych (rodziców). Większość programów profilaktyki uzależnień kierowana była dotychczas do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; biorąc jednak pod uwagę średni wiek inicjacji alkoholowej i narkotykowej – profilaktyka uniwersalna powinna mieć miejsce głównie wobec uczniów młodszych (przed 14-15 rokiem życia). Ze względu na zachodzące zmiany organizacyjne – przeniesienie młodzieży 13-15 letniej do szkół podstawowych, pojawia się potrzeba edukacji profilaktycznej zarówno dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli\wychowawców.

Program został modyfikowany po doświadczeniach pilotażowych i przewiduje kompleksową realizację 3 typów zadań:

  • Profilaktyczne działania informacyjno – edukacyjne dla uczniów - planuje się realizację zajęć w 60 grupach młodzieży szkolnej (klasach), zajęcia w każdej grupie trwają 2 godz. dydaktyczne.
  • Szkolenie dla przedstawicieli zespołów wychowawczych szkół podstawowych – 2 grupy x 2 dni x 8 godz. dydaktycznych.
  • Poradnictwo dla nauczycieli/wychowawców/pedagogów i rodziców - planuje się realizację konsultacji indywidualnych lub/i grupowych w wymierzę łącznym 50 godz. dla kadry i rodziców uczniów opolskich szkół podstawowych, które przystąpią do programu.

Zajęcia realizowane będą na terenie zgłoszonych do programu opolskich szkół podstawowych oraz w siedzibie Pracowni Rozwoju Osobistego w Opolu (Plac Oleandrów 8) posiadającej przygotowaną w tym celu salę warsztatową wraz z zapleczem socjalnym oraz miejsce do pracy indywidualnej.

Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne. Program został zlecony do realizacji w drodze konkursu ofert przez Miasto Opole.

W sytuacji epidemicznej uniemożliwiającej realizację wybranych zadań tradycyjnie, istnieje możliwość ich przeprowadzenia za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych.

Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną pod adresem: biuro@pro.opole.pl  Informacje dodatkowe pod nr tel. 602 291 485.