Informacje podstawowe

Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego powstało z oddolnej inicjatywy studentów nauk społecznych i profesjonalistów współpracujących od 2000 roku w projektach szkoleniowych i profilaktycznych.

Jest organizacją pozarządową, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; nie prowadzi działalności gospodarczej.

Cele statutowe Pracowni Rozwoju Osobistego

  1. Ochrona i promocja zdrowia.
  2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
  3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
  4. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
  5. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  6. Działalność charytatywna.
  7. Promocja i organizacja wolontariatu.
  8. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
  9. Wspieranie organizacji pozarządowych o podobnym profilu działania.

 

Sposoby realizacji celów statutowych

1. Prowadzenie edukacji zdrowotnej, poradnictwa, grup wsparcia związanych z profilaktyką i promocją zdrowia we wszystkich jego aspektach.
2. Organizację spotkań edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i rozwoju osobistego: szkoleń, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych, treningów.
3. Organizację i prowadzenie programów: terapeutycznych dla osób używających środków psychoaktywnych, zapobiegających nawrotom, rozwoju osobistego, redukcji szkód i strat związanych z używaniem środków psychoaktywnych, edukacyjnych dla różnych grup społeczno-zawodowych, terapeutyczno - korekcyjnych dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami i in.
4. Organizację spotkań, szkoleń, kursów i innych działań wspierających rozwój kompetencji osobistych i zawodowych.
5. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i reklamowej oraz naukowo – badawczej w zakresie ochrony zdrowia.
6. Opracowywanie własnych oraz podejmowanie wysiłków w celu doboru i realizacji profesjonalnych programów edukacyjnych i profilaktycznych.
7. Współpraca z administracją publiczną – rządową i samorządową (w tym korzystanie ze środków publicznych), organizacjami pozarządowymi, placówkami służby zdrowia – publicznymi i niepublicznymi oraz innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
72, 20, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
88, 99, Z, POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
94, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH
86, 90, E, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Działalność odpłatna pożytku publicznego
72, 20, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
86, 90, E, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE