Zarząd

Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd kontrolowany przez Komisję Rewizyjną. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Stowarzyszenia jest Prezydent Miasta Opola.

Aktualny skład Zarządu Stowarzyszenia (od 21.06.2018 r.):

1. Marek Andrzej Łabudziński – Prezes
2. Dariusz Paweł Zawora – Skarbnik
3. Mirosława Olszewska - Sekretarz

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej (od 21.06.2018 r.):
1. Tomasz Jarczok
2. Alina Holm - Praciak
3. Danuta Rabuczewska - Łozowska

Praca Zarządu

§24

ZARZĄD

 1. Bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje Zarząd
 2. Zarząd składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na 5 letnią kadencję.
 3. Zarząd składa się z Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
 5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 6. Do kompetencji Zarządu należy:
  a. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  c. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, zgodnie z jego celami, Statutem i obowiązującymi przepisami prawa,
  d. przygotowywanie programów działania Stowarzyszenia,
  e. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  f. sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia,
  g. przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
  h. powoływanie i odwoływanie dyrektora biura Stowarzyszenia.
  i. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenie i nagrody dla pracowników Stowarzyszenia,
  j. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 7. Do Zarządu należą wszystkie podejmowane decyzje i uchwały niezastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.
 8. Osoby wchodzące w skład Zarządu nie mogą jednocześnie wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej ani pozostawać z członkami tego organu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 9. Osoby wchodzące w skład Zarządu nie mogą być skazane wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§25

Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składają łącznie dwaj członkowie Zarządu.