Dokumenty

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wraz z przepisami wprowadzającymi. Bieżąca działalność Stowarzyszenia opiera się na Statucie oraz zapisach uchwalonych dokumentów wewnętrznych.